ഹോട്ടൽ രുചിയിൽ പത്തിരിയുണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ. ഓർത്തിരിക്കാം എന്നും ഈ രുചിക്കൂട്ട്

നമ്മൾ മലയാളികളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് പത്തിരി. ഇത് ബീഫും, ചിക്കനും, മട്ടൻ്റയുമൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയുമാണ്. … Read More

error: Content is protected !!