മലബാർ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു നാടൻ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം. ആഹാ എന്താ സ്വാദ്. നാവിൽ നിന്ന് രുചി പോകില്ല

കേരളീയരുടെ സദ്യവട്ടത്തിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് എരിശ്ശേരി. ഇത് പല നാടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ഇവിടെ മലബാർ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എരിശ്ശേരിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഓണം, വിഷു തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങൾക്കും തയ്യാറാക്കുന്ന കേരള സദ്യയിലെ …