മുട്ടയും പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കായ് പോള തയ്യാറാക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും

കായ് പോള തയ്യാറാക്കാൻ അധികം ചേരുവകൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിനു വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്ന്  നോക്കാം. നോന്തപ്പഴം – 2 എണ്ണം വലുത്, മുട്ട – 4 എണ്ണം, പഞ്ചസാര …