വ്യത്യസ്തമായി കോളി ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം

പല തരം ബജികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോളി ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കോളി ഫ്ലവർ …