എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കോഴി നിറച്ചു പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം..

എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കോഴി നിറച്ചു പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. കോഴി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് – 1 , കോഴി മുട്ട – മൂന്ന് എണ്ണം, സവാള – നാല് എണ്ണം, പച്ച …