ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ. നോൺ വെജ് മഞ്ചൂരിയൻ പോലെ രുചികരമാണ് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം

മഞ്ചൂരിയൻ നോൺ വെജും വെജിറ്റബിളും ലഭ്യമാണ്. അതിൽ നോൺ വെജ് മഞ്ചൂരിയൻ പോലെ രുചികരമായ മഞ്ചൂരിയനാണ് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ. എന്താ ടേസ്റ്റെന്നോ. വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ട …