കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസി വിഭവമായ ചിക്കൻ ബങ്കി ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ

ഇന്ന് നമുക്കൊരു രുചികരമായ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം . ചിക്കൻ ബങ്കി. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ സ്നാക്സാണിത്. ചിക്കൻ അധികം ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ – 250 ഗ്രാം, …