ചിക്കൻ വിങ്ങ്സ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്

വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. ചിക്കൻ വിങ്ങ്സ്. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ വിങ്ങ്സ് 1/2 …