തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് തേങ്ങാമുറി. കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്വാദ് അറിയാം..

നമുക്ക് ഇന്ന് തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് തേങ്ങാമുറി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ – 4 വലിയ പീസ് (കൊട്ടില്ലാത്തത് ), ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെയ്സ്റ്റ് – 1/2 ടേബിൾ …