രുചികരമായ കയ്പ്പില്ലാത്ത പാവയ്ക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം. കയ്പ്പൊന്നും തിരിച്ചറിയുക പോലുമില്ല

സദ്യകളിൽ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കിച്ചടി ഇന്ന് ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. ഹെൽ ത്തിയായ കിച്ചടിയായ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. …