എണ്ണമയമില്ലാത്ത ബിരിയാണി. ആർക്കും കഴിക്കാം. തടികുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും പേടിക്കണ്ട

എണ്ണമയമില്ലാത്ത ബിരിയാണി- പലപ്പോഴും ബിരിയാണി വേണ്ടാ എന്ന് വക്കുന്നത് അതിലെ എണ്ണമയം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ബിരിയാണി 400 കാലറി കാണുന്നു എന്നാണ്  പറയുന്നത്. അതായത്‌ നമ്മൾ ഒരു  ദിവസം ഒരു  ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ മതി 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള  കാലറി ആയി. തടികുറക്കാൻ …