എണ്ണമയമില്ലാത്ത ബിരിയാണി. ആർക്കും കഴിക്കാം. തടികുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും പേടിക്കണ്ട

എണ്ണമയമില്ലാത്ത ബിരിയാണി- പലപ്പോഴും ബിരിയാണി വേണ്ടാ എന്ന് വക്കുന്നത് അതിലെ എണ്ണമയം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ബിരിയാണി 400 കാലറി കാണുന്നു എന്നാണ്  പറയുന്നത്. അതായത്‌ നമ്മൾ ഒരു  ദിവസം ഒരു  ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ മതി 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള  കാലറി ആയി. തടികുറക്കാൻ …

ബിരിയാണികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം.

ബിരിയാണികള്‍ മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമായിട്ട് ഏറെ കാലങ്ങളായി, പലതരം ബിരിയാണികള്‍ ഇന്ന് വീടുകളില്‍ തയ്യാറക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്നുപറയുമ്പോള്‍ അതിലൊരു പുതുമയുണ്ട് അതിനുകാരണം, തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ മണവും രുചിയും ഏറേ വ്യത്യസ്തമായതിനാലാണ്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണി …