നാടന്‍ രീതിയില്‍ ബീഫ് വരട്ടിയതും പൊതിപൊറോട്ടയും ഉണ്ടാക്കാം. അടിപൊളി സ്വാദ്. വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കാം

ഒരു കിലോ ബീഫ് നുറുക്കി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി പാകത്തിനു ഉപ്പ്, കാല്‍ റ്റീസ്പൂണ്‍ മഞ്ഞള്‍പൊടി, രണ്ട് റ്റീസ്പൂണ്‍ മുളക് പൊടി, രണ്ട് റ്റീസ്പൂണ്‍ മല്ലിപൊടി, അര റ്റീസ്പൂണ്‍ കുരുമുളക് പൊടി, നാലു പച്ചമുളക് …

ബീഫ് കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായ ഇഷ്ടു ഉണ്ടാക്കാം.. ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു പാട് ഇഷ്ടപ്പെടും..

ഇന്ന് ബീഫ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഇഷ് ടു ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. പച്ചക്കറി ഇഷ്ടുവിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു പാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന് പ്രധാനമായും വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ എന്നു …