ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ബ്രെഡ് നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

കാണുമ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നിറച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് നിറയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം സമയം ആവശ്യമില്ല. പേരാത്തതിന് സാധനങ്ങളും കുറച്ചേ വേണ്ടു. എന്തൊക്കെ …