ബ്രെഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കി നോക്കു.. ബ്രെഡ് പക്കവട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം

ബ്രെഡ് കൊണ്ട് രുചികരമായ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പറ്റുന്ന സ്നാക്സാണിത്. കുറച്ച് ബ്രെഡ്  കഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ  സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ …