ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ രുചിയിൽ ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ.. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ ആ രുചി മറക്കില്ല

മഞ്ചൂരിയൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ, കോളി ഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. സൂപ്പർ രുചിയാണ്.അധികം സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ …