ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം.. വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ മീൻ കൊണ്ടൊരു കുറുമ.. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും തീർച്ച..

ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. മീൻ കൊണ്ട് ഒരു കുറുമ. വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ മീൻ കൊണ്ടൊരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു തരാം. മീൻ – 1 …