ഇത്രയും രുചിയിൽ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി

മുട്ട കറിയേക്കാൾ രുചിയാണ് മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതു കൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കായാലും, നീർദോശക്കായാലും ഇങ്ങനെയൊരു റോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് …