മുട്ട കൊണ്ട് കിടിലൻ ഐറ്റം മുട്ട സുർക്ക. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാക്കാം..

മുട്ട വിഭവങ്ങൾ മലയാളിക്ക് എന്നും ഹരമാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും. എന്നാൽ അതിൽ പുതിയ വിഭവം കൂടി ആയാലോ. പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിഭവവും ആയി ആണ് ഇന്ന് …