അവൽ കൊണ്ടുള്ള വട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നല്ല മൊരിഞ്ഞ അവൽ വട. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കു

അവൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് മാത്രമാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പായസം, വട, തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൽ കൊണ്ട് ഒരു …