തിരുവിതാംകൂർകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലുള്ള നാടൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാകുന്ന വിധം.

സാമ്പാറുകളിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് തിരുവിതാംകൂർ സാമ്പാർ. തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രിയം. ഇതിന്റെ രുചി വൈഭവം കൊണ്ട് ഏവർക്കും ഈ രുചിക്കൂട്ട് ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളതായികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. ആവിശ്യമായ സാധനങ്ങൾ– തുവര പരിപ്പ്– 1/2 കപ്പ്‌, …