ഓവനില്ലാതെ ഈസിയായി ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കാം

ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് നാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുന്നത്. റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിൽ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒവനിലല്ല. അതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ – 500 …