മുട്ട തിളപ്പിച്ചത്..! രണ്ട് മിനുറ്റ് കൊണ്ട് വയറു നിറയെ ചോറ് ഉണ്ണാനുള്ള അടിപൊളി കറി

വീട്ടിൽ കറി ഒന്നും ഇരിപ്പില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒന്നു കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട രണ്ട് മിനുറ്റ് കൊണ്ട് വയറു നിറയെ മനസ്സ്‌ നിറച്ചു ചോറ് ഉണ്ണാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇടിവെട്ട്  …